Regulamin LUBISFERA Rozrywkowy Park Sportowy na czas epidemii COVID-19:

Wszystkich Klientów LUBISFERY prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Wejście na strefę sportową (udział w zajęciach) jest jednoznaczne z jego akceptacją. Niestosowanie do regulaminu uprawnia pracowników do interwencji.

W RAZIE ZŁEGO SAMOPOCZUCIA PROSIMY O POZOSTANIE W DOMU.

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS W NASZYM OBIEKCIE DOPUSZCZA SIĘ OGRANICZONĄ LICZBĘ KLIENTÓW W POMIESZCZENIACH 1 OS./ 10m2 UZALEŻNIONĄ OD POWIERZCHNI LUBISFERY.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI WIDNIEJĄCYCH W OBIEKCIE I ZALECEŃ PRACOWNIKÓW.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WYDANNYM PRZEZ RADĘ MINISTRÓW:
Zajęcia grupowe widniejące w naszym grafiku odbywać się będą zgodnie z planem zajęć sportowych pod okiem trenera i jego planu treningowego. 

1.Rezerwacji kortów i zajęć fitness dokonać można tylko: telefonicznie w godzinach otwarcia obiektu

 Poniedziałek – niedziela 9:00 – 22:00

 nr tel. 609 323 044 lub on-line. www.lubisfera.pl tak by pobyt w klubie ograniczyć do gry na kortach, ćwiczeń na sali fitness. Preferowana jest płatność kartą.

2. Przy wejściu do obiektu oraz na każdym korcie i sali fitness znajdują się płyny do dezynfekcji. Dla bezpieczeństwa Własnego oraz innych zachowaj najwyższe standardy higieny oraz odległość społeczną 2m.

3. Prosimy o zachowanie właściwego dystansu między zawodnikami, przy zmianie stron (rekomendowana gra bez zmiany stron), jak i w przerwach. Na sali fitness prosimy o zachowanie odległości 2m od innej ćwiczącej osoby (miejsca wyznaczone przez trenera)

4. Zachowanie szacunku wobec przeciwnika, także bez podawania mu ręki. Uśmiech i dobre słowo jest wart tyle samo, a może więcej.

5. Zajęcia sportowe trwają 45 min, tak by móc zachować bezpieczną przerwę 15 min między innymi zajęciami.

6. Wejście i wyjście na korty i salę sportową, tylko wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym, niwelując kontakt z innymi osobami/

7. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nosa i ust) do momentu dotarcia do kortu docelowego lub sali fitness, natomiast przebywając na korcie/sali nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry lub ćwiczeń i opuszczeniu kortu/sali należy ponownie nałożyć maseczkę oraz zachować najwyższe standardy higieny i odpowiedni odstęp.

8. Przyjście na korty/salę w stroju sportowym. Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego. Dostępne są tylko toalety i szatnie z zachowaniem odpowiedniego odstępu.

9. Dezynfekujemy sprzęt sportowy po każdym użyciu. W miarę możliwości przynoś własny sprzęt (karimatę i ręcznik).

10. Przychodź na wyznaczoną godzinę! Na obiekcie sportowym mogą przebywać tylko osoby, które uprawiają aktywność sportową.

11. Zachowujemy reżim sanitarny obowiązujący w przestrzeni publicznej – pamiętaj o zachowaniu dystansu i odległości od graczy, trenera, pracowników.

12. Zapewniamy 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi z zajęć fitness i squash w celu dokonania koniecznej dezynfekcji.

13. W przypadku niepokojących informacji przekazanych z SANEPIDU o możliwej obecności w obiekcie osoby zakażonej będziemy zobowiązani podać dane kontaktowe klientów mogących mieć kontakt z osobą zakażoną.

Najważniejsze informacje:

  • każdy uczestnik zajęć jest w obowiązku zdezynfekować dłonie po wejściu do obiektu, jak i po każdych zajęciach sportowych
  • każdy uczestnik zajęć sportowych jest w obowiązku zakrywać nos w strefach wyznaczonych
  • grafik zajęć jest skonstruowany tak, by między zajęciami była przerwa 15 minut, prosimy zatem przychodzić na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć 
  • zakaz wchodzenia na salę i korty przez osoby postronne, nie posiadają aktywnego karnetu

W trosce o Pani/Pana bezpieczeństwo, prosimy o wypełnienie ankiety związanej z COVID-19 dostępnej w recepcji.

Obiekt LUBISFERA Rozrywkowy Park Sportowy podnosi standardy higieny i dezynfekcji zwiększając do maksimum Wasze bezpieczeństwo i komfort. Dołożymy wszelkich starań by chronić zdrowie wasze oraz naszych pracowników.

Prosimy o stosowanie się do wszystkich wytycznych.

I. Postanowienia ogólne.

1. Obiektem LUBISFERA zarządza RAFIKMAZURKIEWICZ NAZIM SP.K., ul. Powstańców Śl. 54, 42-700 Lubliniec, NIP 5751887839, tel. 609323044, mail: info@lubisfera.pl.
Warunkiem korzystania z oferty LUBISFERA jest zakup biletu/karnetu, który jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe oraz karnety „za kort”.
3. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z oświadczeniem Klienta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach oraz o udziale w nich na własne ryzyko i odpowiedzialność.
4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
5. Klienci korzystający z pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do LUBISFERY zobowiązani są do użytkowania ich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia i wyrządzone szkody klienci ponoszą odpowiedzialność materialną.
6. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
7. Personel LUBISFERY nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, klient Lubisfery powinien zasięgnąć porady specjalisty przed przystąpieniem do zajęć.
8. W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia oraz bezwzględnie przerwać trening.
9. Zabrania się wnoszenia na teren Lubisfery napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków oraz palenia papierosów. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie będą wpuszczane na teren obiektu.
10. Na terenie Lubisfery zabrania się wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku, handlu i akwizycji oraz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych) oraz rowerów.
11. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszego regulaminu czy też ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych Lubisfery zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z zajęć.
12. Lubisfera nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki zaistniałe na terenie Lubisfery, niezwiązane ściśle z jej działalnością .
13. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na podanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz utrwalanie własnego wizerunku podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć oraz ich publikację w celach reklamowych na stronie internetowej Lubisfery oraz na innych mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Snapchat.
14. Lubisfera nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
15. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu jest instruktor prowadzący dane zajęcia. Jest on upoważniony do ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu i podejmowania decyzji dotyczących osób, które ich nie respektują.
16. Lubisfera zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i cennika.
17. Wszelkiego rodzaju reklamacje można składać osobiście lub listownie na adres:
RAFIKMAZURKIEWICZ NAZIM SP.K., ul. Powstańców Śl. 54, 42-700 Lubliniec. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

II. Postanowienia szczegółowe

SQUASH

1. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni i łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania.
2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia należące do Lubisfery ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zagięcia odpowiedzialność materialna wynosi 100% wartości nowej rakiety.
3. Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające (max 3, lub 4 na zajęciach grupowych z instruktorem), w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.
4. Osoby posiadające brudne obuwie lub obuwie z ciemną podeszwą, rysującą powierzchnię parkietu zostaną poproszone o opuszczenie kortu, co nie uprawnia ich do ubiegania się o zwrot opłaty za zarezerwowany wcześniej kort.
5. Zaleca się używanie okularów ochronnych.
6. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji Lubisfery lub telefonicznie, podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie nie później niż 8 godziny przed terminem zarezerwowanych kortów. W innym przypadku rezerwujący jest zobowiązany uiścić pełną opłatę za wynajem kortu.
7. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej; każde przedłużenie o 5 minut nalicza kolejne pół godziny wynajęcia toru.
8. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

TENIS

1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
2. Na korcie obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie i strój sportowy. W przypadku nieodpowiedniego obuwia, pracownik Lubisfery ma prawo nie wpuścić danej osoby na kort.
3. Jednorazowo na korcie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby, z wyjątkiem grup zorganizowanych i nauki gry w tenisa ziemnego.
4. Na terenie obiektu dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czynności, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom osoby nadzorującej korty.
6. Korzystający ma prawo wejść na kort dokładnie o opłaconej godzinie i zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji, po wcześniejszym wyszczotkowaniu kortu.
7. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe) zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienie.
8. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na kortach sąsiednich.
9. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji Lubisfery lub telefonicznie, podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie nie później niż 8 godziny przed terminem zarezerwowanych kortów. W innym przypadku rezerwujący jest zobowiązany uiścić pełną opłatę za wynajem kortu.

SZKÓŁKA TENISA ZIEMNEGO

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach z tenisa ziemnego:

1. Zajęcia prowadzone są na korcie tenisowym/ w hali sportowej w cyklu wcześniej ustalonym. Każdy trening trwa 60 minut (w tym 5 minut na czynności organizacyjne).
2. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor tenisa ziemnego.
3. Zajęcia odbywają się w grupach 4-7 dzieci.
4. Termin oraz godzina zajęć mogą ulec zmianie w trakcie trwania cyklu.
5. Zajęcia, które nie odbędą się z winy organizatora, zostaną zorganizowane w innym terminie.
6. W razie wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie po wcześniejszej konsultacji z trenerem. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane.
7. Opłata za godzinę treningu wynosi 30 zł.
8. Opłatę można uiścić gotówką/kartą w recepcji organizatora lub przelewem na konto bankowe:
– 1. do dnia 10-go danego miesiąca 2.z góry za całość cyklu 3.w dwóch ratach
9. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego medium wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć lub filmu promującego szkółkę tenisową.
10. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą mailową lub telefoniczną.
11. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w treningach z tenisa ziemnego.
12. Za zniszczenia materialne z winy uczestnika zajęć odpowiedzialność ponoszą jego prawni opiekunowie.
13. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno posiadać odpowiedni strój sportowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy użytkowników oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
14. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektu przed i po zajęciach odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowi prawni. Rodzice są zobowiązani każdorazowo zgłaszać wszelkie okoliczności dotyczące stanu zdrowia dzieci, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla ich zdrowia podczas uczestniczenia w zajęciach. W razie braku takiej informacji organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody osobowej wywołanej w związku z tą okolicznością.

FITNESS

1. Osoba korzystająca z oferty Lubisfery oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
2. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat bądź są pod opieką osoby pełnoletniej.
4. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój sportowy oraz czyste obuwie zmienne. Należy zdjąć biżuterię, zegarek i inne ozdoby, zagrażające bezpieczeństwu podczas zajęć.
5. Do korzystania z usług Lubisfery upoważnia ważny wykupiony karnet lub wejście jednorazowe.
6. Karnety ważne są przez jeden miesiąc włączając dni świąteczne powszechnie wolne od pracy. Dni, w które klub jest nieczynny z innych, niż w/w powodów zostaną doliczone do ważności karnetu.
7. Karnet jest imienny i nie może posługiwać się nim druga osoba.
8. Pracownicy Klubu są upoważnieni do identyfikacji tożsamości Klienta na podstawie dokumentu tożsamości.
9. Istnieje możliwość wykupienia karnetów 4 – 12 wejść w miesiącu, a także karnetów OPEN. Poniżej czterech wejść obowiązuje cena za wejście jednorazowe wg cennika.
10. Opłata za karnet uiszczana jest z góry lub płatna najpóźniej na pierwszych zarezerwowanych zajęciach w okresie rozliczeniowym, jakim jest miesiąc kalendarzowy.
11. Rezerwacja niewykupiona na pierwszych zajęciach karnetowych zostaje anulowana. Rezerwacja zajęć możliwa jest na cały miesiąc (dla osób posiadających odpowiedni karnet) lub z tygodniowym wyprzedzeniem.
12. Lubisfera zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku grupy nie większej niż 7 osób. W przypadku jogi 5 osób.
13. Na zajęcia grupowe odbywające się na Strefie Fitness należy dokonać rezerwacji. Rezerwacja zajęć odbywa się za pomocą systemu online, telefonicznie lub osobiście w recepcji.
14. Odwołanie rezerwacji na zajęcia grupowe w Strefie Fitness, należy zgłosić nie później niż 4 godziny przed terminem zarezerwowanych zajęć. Nieodwołanie rezerwacji lub odwołanie nieterminowe skutkuje utratą jednego wejścia z karnetu, a w przypadku karnetu OPEN utratą 3 dni z ważności karnetu.
15. Niewykorzystane zajęcia przepadają każdorazowo wraz z końcem ważności karnetu.
16. Zajęcia fitness trwają 55 min, zajęcia dla dzieci 50 min.
17. Odwołanie rezerwacji w terminie nie skutkuje utratą wejścia z karnetu, wtedy takie zajęcia można odrobić według następujących zasad:

  • odrabianie zajęć jest możliwe, pod warunkiem, że nieobecność na nich została wcześniej zgłoszona,
  • odrabianie zajęć jest możliwe tylko w grupach, w których są wolne miejsca, przy czym miejsce to należy wcześniej zarezerwować,
  • nie ma możliwości odrabiania zajęć w grupach, które są pełne – uczestnik musi liczyć się z tym, że przy braku miejsc może nie mieć możliwości odrobienia zajęć,
  • jeśli uczestnik nie pojawi się na zajęciach zarezerwowanych celem odrobienia innych zajęć wejście z karnetu przepada bez możliwości odrobienia.